Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez fruitlife.pl obowiązujący od dnia 27.06.2016 roku.

Spis treści

§ 1
Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich będą świadczone usługi przez Sklep na rzecz Odbiorców
 2. Właścicielem Sklepu oraz domeny pod którą funkcjonuje strona internetowa Sklepu jest wyłącznie Poczta Kwiatowa Sp. z o. o., ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185818, NIP 525-21-46-705, REGON 016173969, kapitał zakładowy 50000 złotych,.
 3. Ofertą Sklepu jest przygotowywanie na zamówienie Odbiorców Bukietów owocowych oraz Cukierków owocowych.
 4. Korzystanie z usług Sklepu oznacza, że Odbiorca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zrozumiał ją i zaakceptował.
 5. W czasie składania zamówienia Sklep świadczy bieżącą pomoc, jeżeli Odbiorca napotyka trudności w jego złożeniu. Pomoc udzielana jest drogą telefoniczną pod numerem + 48 22 100 47 99.
 6. Sklep udostępnia Odbiorcom nieodpłatnie treść niniejszego Regulaminu, który można pobrać ze strony internetowej Sklepu www.fruitlife.pl

§ 2
Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają znaczenie przypisane im poniżej:
  • Regulamin – niniejszy dokument.
  • Sklep – oznacza miejsce, w którym wykonywane są oferowane produkty.
  • Bukiety owocowe i Cukierki owocowe (Produkty) – wykonane z owoców produkty, które są dostępne do nabycia w Sklepie
  • Odbiorca – każdy nabywca Bukietów owocowych, albo Cukierków owocowych, który nabywa je w Sklepie, albo za pośrednictwem strony internetowej www.fruitlife.pl
  • Właściciel Sklepu - Poczta Kwiatowa sp. z o. o., ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa.
  • Koszyk – oznacza podsumowanie dokonanych zakupów w Sklepie.
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stronami są Właściciel Sklepu i Odbiorca.
  • Polityka prywatności – dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Odbiorców przez Właściciela Sklepu.
  • Cookies – tzw. ciasteczka, małe pliki, które nie są szkodliwe dla Odbiorcy, jego komputera oraz danych. Stanowią element techniczny, który przechowuje identyfikator sesji zalogowanych Odbiorcy.

§ 3
Zakupy

 1. Zakupy mogą być dokonywane bez ograniczeń, z poszanowaniem norm powszechnie obowiązujących prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Dokonywanie zakupów odbywa się poprzez wybór z przedstawionych na stronie Sklepu jednego albo kilku proponowanych Bukietów owocowych lub Cukierków owocowych. Przy każdym produkcie znajduje się cena brutto, za którą każdy z nich jest oferowany Odbiorcom.
 3. Na stronie Sklepu www.fruitlife.pl istnieje możliwość wyboru jednego z oferowanych Produktów poprzez określenie jakie konkretnie owoce wchodzą w jego skład.
 4. Sposób płatności za wybrane Produkty odbywa się według wyboru Odbiorcy. Może skorzystać z serwisu PayU dostępnym na stronie www.fruitlife.pl, przelewem na rachunek bankowy Właściciela Sklepu, albo jedną z kart płatniczych w Sklepie.
 5. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną, wybrane Produkty zostaną doręczone przy pomocy firmy kurierskiej.
 6. Doręczenia zamówionych Produktów będą się odbywały według kolejności składanych zamówień.

§ 4
Prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Odbiorcy

 1. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zorganizowany i ciągły.
 2. Właściciel Sklepu na każde żądanie Odbiory, albo potencjalnych klientów będzie zobowiązany do udzielenia informacji na temat jakości oferowanych produktów. Właściciel Sklepu oświadcza jednocześnie, że Produkty oferowane przez Sklep są wykonane ze świeżych owoców i mogą być bez żadnych ograniczeń spożywane.
 3. Właściciel Sklepu przyjmuje zamówienia w dni robocze w godzinach od 9:00-19:00, zaś ich realizacja będzie odbywała się w dni robocze w godzinach od 9:00-17:00.
 4. Odbiorca zobowiązuje się do współpracy z Właścicielem Sklepu w czasie realizacji zamówienia.
 5. Współpraca o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu obejmuje podanie adresu dostawy zamówionego Produktu, osób upoważnionych do odebrania Produktu, a także innych danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, a nie naruszających przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Odbiorca może złożyć reklamację na dostarczony Produkt pisemnie, na adres siedziby Sklepu. W reklamacji należy podać szczegółowo co jest jej przedmiotem i zakres niezgodności dostarczonego towaru z umową. Adres siedziby Sklepu to: Poczta Kwiatowa Sp. z o. o. ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa.
 7. Właściciel Sklepu rozpatrzy reklamację w ciągu 10 dni roboczych, przesyłając odpowiedź na adres podany w reklamacji.
 8. Odbiorca zobowiązuje się do wcześniejszego zapoznania się z cennikiem oferowanych Produktów i do zapłacenia kwoty wynikającej z cennika, powiększonej o koszty transportu Produktu do miejsca przez niego wskazanego.
 9. Właściciel sklepu zastrzega, że jeżeli w magazynie nie będzie posiadał Produktów, albo niezbędnych do ich wykonania owoców, to może odmówić zawarcia umowy z Odbiorcą i tym samym wykonania i dostarczenia mu wybranego przez niego Produktu.

§ 5
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta przez Sklep, tym samym kanałem, którym klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez Biuro Obsługi Klienta. Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (dziesięciu) dni od daty wydania produktu.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Poczta Kwiatowa Sp. z o. o. ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa. Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do Poczty Kwiatowej Sp. z o. o. przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania klientowi produktu nie może dojść do:
  - mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).
  - wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu przepisów polskiego prawa, wszczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 5. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Zwracany przez klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 7. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi klient.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu - stosownie do zapisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

§ 6
Polityka prywatności

 1. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Strona www.fruitlife.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies (tzw. ciasteczka) są wykorzystywane jedynie w celu lepszej personalizacji (identyfikacji) świadczonych usług. Nie są szkodliwe dla urządzenia, które Odbiorca używa, aby założyć zamówienie.
 3. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za dane otrzymane przez Odbiorców, w tym ich prawdziwość.
 4. W razie spraw dotyczących ochrony danych osobowych, należy kontaktować się z Właścicielem Sklepu pod adresem podanym w § 4 ust. 6 Regulaminu.

§ 7
Zmiana regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać zmieniona przez Właściciela Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.fruitlife.pl i wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania go na ww. stronie.
 3. Odbiorca, który nie zgadza się na zmianę postanowień Regulaminu powinien zaniechać korzystania z oferty Sklepu.
 4. Korzystanie z usług Sklepu przez Odbiorców jest jednoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian w Regulaminie.